Preskočiť navigáciu.
Domov

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok platný od 1.2.2017


 

Knižničný a výpožičný poriadok 2014

 

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 2 SLUŽBY KNIŽNICE
Článok 3 POUŽÍVATELIA
Článok 4 ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV
Článok 5.1. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Článok 5.2.ZÁSADY POSKYTOVANIA A SPRÍSTUPŇOVANIA ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV
Článok 6 PORIADOK ŠTUDOVNE
Článok 7 PORIADOK ČITÁRNE
Článok 8 REZERVOVANIE VÝPOŽIČKY
Článok 9 VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY
Článok 10 ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽOV
Príloha č. 1 Cenník služieb a poplatkov

V zmysle zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach a v zmysle Zriaďovacej listiny Košického samosprávneho kraja v Košiciach č.-2002/00288-15 zo dňa 1.4.2002 vydáva Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave tento :

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave (ďalej len "knižnica") je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich nielen v územnom obvode okresu Rožňava. Knižnica získava, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

2. Knižničný poriadok Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je aj Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Je záväzný pre všetky pracoviská výpožičných služieb a všetkých používateľov knižnice. Používateľ knižničných služieb je povinný ich dodržiavať a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.

3. Knižničný a výpožičný poriadok je prístupný na všetkých výpožičných pracoviskách, ako aj na internetovej stránke knižnice: www.kniznica-rv.sk.

4. Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne príslušnému knihovníkovi alebo priamo riaditeľke knižnice.

5. Výnimku z knižničného poriadku v osobitných prípadoch povoľuje riaditeľka knižnice.

Článok 2 SLUŽBY KNIŽNICE

1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumentov, v súlade s Listinou základných občianskych práv a slobôd.

2. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave poskytuje verejnosti tieto základné a špeciálne knižnično – informačné služby: 
- absenčné a prezenčné vypožičiavanie knižničných dokumentov
- vypožičiavanie zvukových kníh pre nevidiacich, slabozrakých a telesne postihnutých
- rezervovanie knižničných jednotiek
- oznamy o vrátení rezervovaných knižničných dokumentov
- prolongácie výpožičných lehôt
- výstupy rešerší na objednávku
- spracovávanie a vydávanie bibliografií
- konzultačné služby k špecifickým problémom
- bibliograficko-informačné služby
- reprografické služby - kopírovanie z dokumentov knižnice
- informatickú výchovu čitateľov
- prezenčné sprístupňovanie audiovizuálnych knižničných jednotiek
- absenčné a prezenčné vypožičiavanie periodík
- prezenčné vypožičiavanie denníkov
- možnosť prezenčného štúdia v študovni a v čitárni
- prístup k externým elektronickým zdrojom, tlač z Internetu
- on-line katalóg knižnice cez web aj wap prístup
- zasielanie e-mailového avíza o ukončení výpožičnej doby knižničných dokumentov
- zasielanie e-mailového avíza o novinkách a podujatiach v knižnici
- možnosť prehliadať svoje výpožičné konto
- zabezpečovanie výpožičných, reprografických a informačných služieb z iných knižníc v Slovenskej republike (MVS - medziknižničná výpožičná služba)
- zabezpečovanie výpožičných služieb z iných zahraničných knižníc (MMVS - medzinárodná medziknižničná výpožičná služba)

3. Knižnica poskytuje svoje služby individuálnym ako aj kolektívnym používateľom (triedy MŠ, ZŠ, SŠ, Domov dôchodcov, Klub dôchodcov, a iní).

4. Knižnica poskytuje služby resp. informácie na základe osobných, písomných, telefonických požiadaviek používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

5. Niektoré druhy služieb (poskytovanie niektorých faktografických a bibliografických informácií, informácií o fonde a službách knižnice a pod.), ako i účasť na kultúrno-výchovných podujatiach a informačnej výchove, poskytuje knižnica aj záujemcom, ktorí nie sú registrovanými používateľmi knižnice.

6. Konzultačné služby sú zamerané na poskytovanie informácií o knižničných tituloch, pri vyhľadávaní literatúry k odborným študijným prácam, o službách knižnice, o spôsobe využívania lokálneho katalógu a prístupu na internet.

7. Bibliografické informačné služby sú zamerané na poskytovanie odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií používateľom knižnice.

8. Rešeršné služby môžu využiť používatelia knižnice na požiadanie:
- z vlastných databáz
- z externých databáz a z databáz na CD-R
- klasické retrospektívne literárne rešerše z fondov knižnice
Rozsah a termín vypracovania rešeršných služieb sa určí po vzájomnej dohode s používateľom a knihovníkom.

Tieto služby sa poskytujú za úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

2.1. MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

2.1. Medziknižničná výpožičná služba

1. Ak používateľ potrebuje knižničný dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnica môže požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice SR prostredníctvom MVS, alebo zo zahraničnej knižnice prostredníctvom MMVS (viď Cenník služieb).

2. Ak používateľ potrebuje článok z periodika môže požiadať o získanie jeho kópie prostredníctvom MVS alebo MMVS (viď Cenník služieb).

3. Pri výpožičkách dokumentov z iných knižníc (prostredníctvom MVS alebo MMVS) musí používateľ dodržiavať výpožičnú lehotu a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou.

Prípadne o predĺženie výpožičnej lehoty musí požiadať aspoň 7 dní pred jej uplynutím.

4. Používateľ pri prevzatí knižničných dokumentov, ktoré si požičiava v rámci MVS, podpisuje preberací záznam a pri vrátení týchto dokumentov podpisuje záznam o vrátení.

5. Nedodržanie výpožičnej lehoty má za následok zastavenie ďalších MVS výpožičiek a výpožičných služieb a vymáhanie z toho vyplývajúcich sankcií v zmysle Cenníka služieb.

6. MVS je spoplatňovaná služba podľa Cenníka služieb tohto Knižničného a výpožičného poriadku. Aj v prípade, ak si používateľ neprevezme objednaný knižničný titul, ktorý bol doručený do knižnice na základe jeho požiadavky, znáša náklady v zmysle Cenníka služieb.

Článok 3 POUŽÍVATELIA

1. Používateľom knižnice sa môže stať:

a) každý občan Slovenskej republiky - po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť iným dokladom u občanov SR, vyplnením prihlášky, zaplatením ročného členského poplatku
U detí do 15 rokov sa vyžaduje podpis čitateľskej prihlášky zákonným zástupcom, ktorý musí uviesť aj svoje osobné údaje v povinne stanovenom rozsahu. U osôb do 15 rokov má hmotnú zodpovednosť zákonný zástupca.

b) každý občan SR - po predložení platného občianskeho preukazu, zaplatením členského poplatku platného jeden deň len na prezenčné výpožičky.

2. Cudzí štátny príslušník sa môže stať používateľom, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu na území Slovenskej republiky, na základe predloženia platných dokladov po predložení identifikačnej karty cudzinca, identifikačnej karty zahraničného Slováka, prípadne pri krátkodobom pobyte cestovného pasu a vyplnením čitateľskej prihlášky.

3. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) občanom Slovenskej republiky po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení platného občianskeho preukazu
b) občanom iného štátu po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení cestovného pasu
c) deťom do 15 rokov vystaví knižnica čitateľský preukaz na základe súhlasu zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku

4. Platnosť čitateľského preukazu každého čitateľa sa obnovuje každý kalendárny rok (platnosť čitateľského preukazu je 365 dní odo dňa registrácie) na základe dokladov uvedených v článku 3, bod 1. a zaplatením registračného poplatku.

5. Používateľ knižnice podpísaním čitateľskej prihlášky sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
Používateľ, poskytnutím svojho telefónneho čísla a e-mailového kontaktu vydáva súhlas so zasielaním informácií o službách a pripravovaných aktivitách knižnice na tieto kontakty.
Súčasne udeľuje súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

6. Platný čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa navštevovať knižnicu a jej pobočku a využívať všetky ponúkané knižničné služby. Umožňuje používateľovi vstupovať do všetkých výpožičných priestorov knižnice. Bez platného preukazu vstup do týchto priestorov povoľuje pracovník knižnice.

7. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad - môže ho používať len osoba, ktorej bol vystavený a jeho platnosť je potrebné každý rok obnovovať.

Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.

8. Knihovník v centrálnej evidencii má právo overiť si totožnosť používateľa knižničných služieb a kedykoľvek si vyžiadať platný identifikačný doklad - občiansky preukaz, identifikačnú kartu cudzinca, alebo cestovný pas u cudzincov na overenie totožnosti.

Používateľ alebo návštevník je povinný pri vstupe do knižnice predložiť pracovníkovi knižnice platný členský preukaz alebo platný identifikačný doklad.

9. Používateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knihovníkovi:
a) zmenu priezviska, adresu bydliska, občianskeho preukazu. V opačnom prípade uhradí sankčný poplatok v zmysle platného Cenník služieb
b) stratu alebo zničenie preukazu
Za vystavenie duplikátu čitateľského preukazu sa vyberajú poplatky, v zmysle Cenníka služieb v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.

10. Právo využívať služby knižnice zaniká:
- odhlásením používateľa
- neobnovením členstva
- porušením Knižničného a výpožičného poriadku
- neposkytnutím predpísanej náhrady
- krádež knižničných dokumentov, poškodzovanie knižničných dokumentov
- nevhodné správanie sa - obťažovanie návštevníkov knižnice alebo pracovníkov knižnice

11. Používateľ, ktorému bolo odobrané právo využívať služby knižnice, po individuálnom zvážení riaditeľkou knižnice, môže dostať opätovné povolenie využívať knižničné služby, avšak len po vyrovnaní všetkých predošlých záväzkov voči knižnici. Výnimku povoľuje len riaditeľka knižnice.
Právo používať služby knižnice môže byť čitateľovi a používateľovi odobrané na určitý čas i z hygienických dôvodov a z ďalších dôvodov, ktoré sú ostatným používateľom na obtiaž.
V prípade zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

12. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vo svojich informačných systémoch.

Článok 4 ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

1. Služby knižnice na všetkých jej pracoviskách služieb môže registrovaný používateľ knižnice využívať na základe jedného platného čitateľského preukazu. Vydanie náhradného čitateľského preukazu – duplikátu musí byť zaznamenané na preukaze.

2. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia platného Knižničného a výpožičného poriadku a zároveň dáva súhlas na použitie svojich osobných údajov pre potreby knižnice.

3. Vstup nie je povolený používateľom a návštevníkom pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Využívať služby knižnice nemôže používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu alebo z iných dôvodov môže byť ostatným používateľom na obtiaž.

4. Do služobných priestorov knižnice má používateľ vstup prísne zakázaný.

5. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok, zachovávať ticho a poriadok. Do budovy knižnice je zakázané vstupovať so zvieraťom, zmrzlinou a na kolieskových korčuliach.

6. Vo výpožičných priestoroch knižnice je zakázané: fajčiť, konzumovať alkohol, používať mobilný telefón na hlasné zvonenie, hlučným správaním vyrušovať ostatných používateľov a návštevníkov.

7. Pri vstupe do výpožičných priestorov, bez ohľadu na cieľ návštevy knižnice, je používateľ povinný:
- odložiť bundu, kabát, plášť, aktovku, batoh na miesto pre to určené (vešiaky, uzamykateľné skrinky v šatni)
- preukázať sa platným členským preukazom, alebo platným občianskym preukazom.

Knižnica neručí za cenné predmety, odložené v kabátoch a aktovkách.
Knihovník má právo pri odchode z budovy skontrolovať kabelky, tašky a pod.

8. Ak používateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne, prípadne natrvalo zbavený práva používať služby knižnice. Tým však nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu.

Článok 5.1. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

1. O spôsobe a podmienkach požičiavania v konkrétnej situácii rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Používateľovi knižnice sa požičiavajú všetky dokumenty z knižničného fondu po predložení platného čitateľského preukazu. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (domov) a prezenčne (v priestoroch knižnice). O spôsobe výpožičky rozhoduje knižnica. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom. Pre požičiavanie knižničných dokumentov platia ustanovenia Občianskeho zákonníka § 659 až § 662 (záväzkový právny vzťah).

3. Informačné a bibliografické služby knižnica poskytuje v obmedzenom rozsahu (jednorázovo) aj občanom, ktorí sú jednorázovo zaregistrovanými používateľmi knižnice. Títo majú taktiež možnosť sa zúčastniť na kultúrno-vzdelávacích a informačných podujatí knižnice bez ďalšieho zaväzovania sa.

4. Používateľ je povinný pri vypožičaní si dokument prezrieť, prípadne poškodenie hneď nahlásiť v knižnici. V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za neskôr zistené poškodenie a musí nahradiť náklady na opravu dokumentu.

5. Používateľ je povinný vrátiť zapožičaný knižničný dokument v stave, v akom ho prevzal. Za dokument zodpovedá až do chvíle, kým ho prevezme knižnica.

6. Používateľ pri vypožičaní knižničných dokumentov potvrdzuje svojím podpisom doklad o ich prevzatí a zaväzuje sa ich vrátiť v stanovenej lehote. Evidencia vypožičaných a vrátených dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

7. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred ich poškodením. Za poškodenie majetku sa považuje aj vystrihovanie častí listov z kníh, novín a časopisov, znehodnotenie zvukových a iných knižničných jednotiek. Používateľ je povinný takto poškodenú knižničnú jednotku nahradiť tým istým titulom.

8. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave je oprávnená vymáhať nevrátené knižničné jednotky a finančné pohľadávky od používateľa aj v prípade ukončenia jeho členstva v knižnici.

9. V prípade opakovaného poškodzovania knižničných jednotiek používateľom, pracovník knižnice posúdi množstvo vypožičiavaných knižničných jednotiek a môže ich obmedziť.

10. Používateľ môže mať vypožičaných maximálne 20 knižničných jednotiek, mimo periodík. Dĺžka výpožičnej doby :
- knihy, brožúry, hudobniny sa požičiavajú na 30 dní
- periodiká sa požičiavajú na 7 dní
- vybrané knižničné tituly sa požičiavajú na kratšiu výpožičnú dobu (maximálne na 14 dní)

11. V súlade s poslaním knižnice sa absenčne nepožičiavajú:
a) diela, zaradené do príručných fondov
b) dokumenty určené len pre prezenčné štúdium v študovni,
c) najnovšie čísla periodík
d) denná tlač
e) regionálny knižničný fond
f) audiovizuálne knižničné jednotky (CD, CD ROM, magnetofónové kazety, LP, videokazety, diapozitívy a diafilmy)

12. V odôvodnených prípadoch môže pri prezenčnej výpožičke výnimku písomne povoliť riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave alebo poverený pracovník s finančnou zálohou za každú požičanú knižničnú jednotku.

13. Vybrané knižničné tituly sa požičiavajú po zaplatení finančnej zálohy (kaucie) za každý knižničný titul jednotlivo podľa dopredu stanovenej výšky kaucie. Zaplatená kaucia sa po vrátení knižničných dokumentov vráti používateľovi v plnej hodnote.

14. O dokumenty, z regionálneho a bibliografického úseku, k nahliadnutiu alebo prezenčnému štúdiu je potrebné požiadať 48 hodín vopred.

15. V prípade, že používateľ, ktorý si požičal knižničnú jednotku udelenou písomnou výnimkou, nevráti túto výpožičku včas, finančná záloha bude použitá na zakúpenie novej knižničnej jednotky ako náhrada za nevrátenú knižničnú jednotku.

14. Ak používateľ nevráti požičané knižničné jednotky zaevidované na jeho výpožičnom konte v stanovenom termíne, platí poplatky stanovené v Cenníku služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

15. Pri objednaní xerokópií z dokumentov knižnice je používateľ povinný zaplatiť zálohu minimálne vo výšky 50% z predpokladaných nákladov.

Článok 5.2. ZÁSADY POSKYTOVANIA A SPRÍSTUPŇOVANIA ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV

1. Používatelia môžu na požiadanie:
- sťahovať dokumenty, súbory z internetu a ukladať ich na CD-R, USB
- vytlačiť informácie z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov (tieto služby sa považujú za platené služby v zmysle Cenníka služieb a poplatkov)
- kopírovať z fondov knižnice, bez špeciálnych úprav (za všetky kópie, ktoré sú urobené je používateľ povinný zaplatiť)
- pripojiť svoje zariadenie prostredníctvom wifi siete na internet, bez nároku na pripojenie do elektrickej siete.

2. Používatelia PC sú povinní:
- preukázať sa preukazom používateľa knižnice, občianskym preukazom na centrálnej evidencii
- požiadať o pomoc pracovníka úseku, ak nie sú si istí obsluhou PC alebo ovládaním programu
- hlásiť akýkoľvek problém pracovníkovi (výpadok PC, programu, WWW stránky sa neotvárajú, tlačiareň netlačí a pod.)
- pozatvárať po ukončení práce všetky súbory a okná, s ktorými pracovali.
- hlásiť začatie práce a ukončenie práce na internete pracovníkovi knižnice
- nahlásiť požiadavku na tlač a odovzdať vytlačený materiál pracovníkovi, ktorý ho zaeviduje a vyúčtuje.

3. Používatelia majú zákaz:
- meniť čokoľvek v nastaveniach počítača a v programovom vybavení
- vypínať a reštartovať počítač
- vyhľadávať a nahrávať stránky obsahujúce pornografiu, propagujúce fašizmus, rasizmus, nábožensky a národnostne urážajúce alebo podnecujúce k násiliu a užívaniu drog
- rušiť hlasným prejavom alebo inak ostatných používateľov
- byť pri jednej počítačovej stanici viac ako dvaja
- inštalovať a používať iný software, ako je nainštalovaný
- konzumovať nápoje pri práci s PC

4. V prípade nerešpektovania poriadku pre internetové stanice je pracovník knižnice oprávnený prerušiť užívanie internetu!

5. Používatelia nesú plnú zodpovednosť za svoje zásahy do konfigurácie počítača, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť jeho prevádzku. Náklady, ktoré vzniknú knižnici nekorektným prístupom používateľov k zdrojom internetu, sú používatelia povinní uhradiť a budú mať zrušené členstvo v knižnici.

Článok 6 PORIADOK ŠTUDOVNE

1. Študovňa slúži na prezenčné štúdium. Používateľ má právo využívať:
a) príručný fond študovne
b) knižničný fond vo voľnom výbere

2. Knižničný fond zo študovne sa sprístupňuje iba prezenčne. Návštevníci majú právo používať po predložení čitateľského preukazu alebo platného občianskeho preukazu všetky knižničné jednotky určené na prezenčné štúdium.

3. Používateľ je povinný predložiť vypožičaný dokument na registráciu a na kontrolu pracovníkovi knižnice.

4. V študovni je používateľ povinný dodržiavať ticho, nesmie používať mobilný telefón, konzumovať jedlo a nápoje.

Článok 7 PORIADOK ČITÁRNE

1. Čitáreň slúži všetkým používateľom na čítanie periodík, dennej tlače a iných knižničných dokumentov.

2. Používateľ po prečítaní jednotlivých titulov ich predloží pracovníkovi knižnice na registráciu.

3. Denná tlač a najnovšie čísla periodík sa absenčne nepožičiavajú.

4. V čitárni je používateľ povinný dodržiavať ticho, nesmie používať mobilný telefón, konzumovať jedlo a nápoje.

Článok 8 REZERVOVANIE VÝPOŽIČKY

1. Knižničné jednotky, ktoré sú vypožičané môže knižnica po ich vrátení rezervovať 7 dní jednotlivým používateľom podľa poradia dátumu rezervácie.

2. Ak používateľ v stanovenom termíne knižničné jednotky neprevezme, stráca nárok na ich prednostné požičanie, avšak je povinný uhradiť poplatok za oznámenie rezervácie.

Článok 9 VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY

1. Evidencia knižničných jednotiek požičaných používateľovi sa vedie na výpožičnom konte používateľa prostredníctvom PC a príslušného knižnično-informačného systému.

2. Výpožičná lehota pri absenčnom vypožičiavaní pre jednotlivé druhy knižničných jednotiek je nasledovná : a) knihy, hudobniny a viazané periodiká - 30 dní
b) časopisy bežného ročníka - 7 dní
c) vybrané tituly kníh - 14 dní

3. V odôvodnených prípadoch knižnica môže stanoviť aj kratšiu alebo dlhšiu výpožičnú lehotu, prípadne požiadať o bezodkladné vrátenie knižničnej jednotky pred uplynutím stanovenej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť za predpokladu, že o požičanie príslušnej knižničnej jednotky nežiada iný používateľ.

5. V prípade dlhodobejšieho uzatvorenia knižnice sa poplatky nevyberajú. Pravidelný výpožičný čas je zverejnený pri vstupe do knižnice na web stránke knižnice. V odôvodnených prípadoch výpožičný čas a poskytovanie služieb používateľom dočasne upravuje osobitné rozhodnutie riaditeľky knižnice.

Článok 10 ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽOV

1. Používateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkovoprávnu zodpovednosť. Je povinný vrátiť vypožičanú knižničnú jednotku v takom stave, v akom ju prevzal. Po vypožičaní je povinný si ju prezrieť a všetky poškodenia ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia, pričom je povinný uhradiť náklady rovnakým spôsobom ako pri strate.

2. Ak používateľ chce vrátiť vypožičanú knižničnú jednotku poštou, je povinný ju riadne zabaliť a odoslať doporučene.

3. Knižničné dokumenty používateľ nesmie požičiavať iným osobám!

4. Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu vypožičanej knižničnej jednotky a v stanovenej lehote nahradiť škodu.

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka môže knižnica požadovať, aby používateľ nahradil škodu tým, že:
a) zabezpečí novú knižničnú jednotku adekvátnu stratenej (ten istý titul a rok vydania, autor)
b) zaobstará fotokópiu stratenej knižničnej jednotky v tvrdej väzbe
c) zabezpečí novú knižničnú jednotku adekvátnu stratenej knižničnej jednotky, obsah a rozsah musí zodpovedať pôvodnému titulu. Náhradnú knižničnú jednotku posúdi pracovník na úseku akvizície, alebo poverený pracovník knižnice
d) za vybrané tituly knižničných jednotiek, kníh regionálneho charakteru používateľ knižnice pri strate alebo poškodení zabezpečí titul tým istým titulom formou zviazanej fotokópie v tvrdej väzbe
e) za tituly hudobnín používateľ knižnice pri strate alebo poškodení zabezpečí titul tým istým titulom formou zviazanej fotokópie
f) pri viaczväzkových knižničných jednotkách používateľ pri strate jedného zväzku musí zabezpečiť ako náhradu nový titul alebo zviazanú fotokópiu daného zväzku
g) ak knižničná jednotka je dostupná na knižnom trhu, používateľ uhradí súčasnú trhovú cenu knihy a manipulačný poplatok v zmysle Cenníka služieb a poplatkov

Právo posúdiť adekvátnosť náhrady pri strate alebo poškodení vypožičanej knižničnej jednotky má výhradne pracovník na úseku akvizície a riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, alebo poverený pracovník.

Článok 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne na riaditeľstve Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Na písomné dotazy a sťažnosti požívateľov knižnica odpovie do 30 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy týkajúce sa vybavovania sťažností.

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave alebo poverený pracovník.

3. Týmto sa ruší Knižničný poriadok Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského z dňa 25.2.2013.

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok platí pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave a jej pobočku. Platnosť nadobúda dňom 1.1.2014

V Rožňave, 30.12.2013

Mgr. Iveta Kyselová, v.r.
riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave

 

Príloha č. 1 Cenník služieb a poplatkov (s platnosťou od 11.1.2016)

I. Členské registračné poplatky:
 •  
deti vo veku do 15 rokov 1.50 €
 •  
mládež vo veku 15-20 rokov 2.50 €
 •  
dospelí vo veku 21-59 rokov 3.50 €
 •  
dospelí vo veku 60-64 rokov 1.50 €
 •  
dôchodcovia od 65 rokov,
nevidiaci a slabozrakí s potvrdením od lekára,
držitelia ZŤP preukazu
bezplatne
 •  
jednorázové členské 1.00 €
     
II. Poplatky za knižničné služby:
 •  
Medziknižničná výpožičná služba - knihy (zásielka z jednej knižnice) 3.50 €
 •  
Medziknižničná výpožičná služba - xerokópie 1.00 € + poplatok žiadaný požičiavajúcou knižnicou
 •  
Medzinárodná medziknižničná služba, krajiny EÚ / kn.j. 10.00 €
 •  
za rezervovanú knihu s oznamom cez SMS a e-mail 0.10 €
 •  
za rezervované periodikum s oznamom cez SMS a e-mail 0.05 €
 •  
za každý rezervovaný dokument s oznamom poštou alebo telefonátom na pevnú linku 0.50 €
 •  
rešerše - základný poplatok 5.00 €
 •  
rešerše - tlač záznamov 1 strana 0.10 €
 •  
reprografické služby z dokumentov knižnice a tlač z PC:  
    formát A 4 - jedna strana 0.10 €
    formát A 3 - jedna strana 0.20 €
    príplatok za rozmnoženie fotografie z knižničného dokumentu 0.10 €
    v prípade objednaných xerox.kópií - záloha vo výške 50% predpokladaných nákladov
 •  
skenovanie a jednoduché grafické úpravy 0.04 € / minútu
 •  
Internet do 20 hodín / mesiac bezplatne
 •  
Internet nad 20 hodín / mesiac 0.01 € / minútu
 
III. Sankčné poplatky:
  za stratu čitateľského preukazu a vydanie jeho duplikátu - dospelí 1.50 €
  za stratu čitateľského preukazu a vydanie jeho duplikátu - deti 0.50 €
  za neoznámenie zmeny mena, adresy 2.00 €
  za poškodenie čiarového kódu 1.00 €
  za poškodenie bezpečnostného kódu 1.50 €
  manipulačný poplatok pri úhrade dokumentu  3.00 €
     
Poplatky za omeškanie vrátenia knižničných jednotiek:
  1. pokuta 0.30 €
  - výška pokuty narastá každý týždeň o 0.30 €
  1. SMS a e-mail upomienka 0.60 €
  2. SMS a e-mail upomienka 0.90 €
  Písomná upomienka + pokuta 3.00 €
  Riaditeľská upomienka + pokuta 7.00 €
  Pokus o zmier 10.00 €
  MVS - nedodržanie termínu vrátenia, za každú knihu a týždeň 0.50 €
  Poplatky za omeškanie periodík, za každé číslo a týždeň  0.05 €