Knižničný zákon
Vyhláška Ministerstva kultúry SR
Metodický pokyn k Vyhláške Ministerstva kultúry SR č. 201/2016
Štatút obecnej knižnice-vzor
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zrušenie knižnice