Vážení čitatelia a návštevníci,

vitajte na stránkach Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja.

V dnešnom rýchlom životnom tempe je potrebné si občas aj vydýchnuť, zastaviť sa a relaxovať. Pre všetkých, ktorí milujú oddych s knihou, či potrebujú získať nové infomácie z rôznych odborov pre štúdium, prácu alebo svoje hobby, sme tu v knižnici pre Vás a ponúkame naše služby. Pozývame vás na rôzne informačno - vzdelávacie a kultúrne podujatia, kde sa môžete stretnúť so zaujímavými osobnosťami.

Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka
 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ponúka tieto služby:

 
Knižnično-informačné služby poskytované na ul. Lipová 3:
• výpožičné - absenčné (domov), prezenčné (v knižnici)
• rezervácia knižničných dokumentov
• predĺženie výpožičnej lehoty
• absenčné výpožičiavanie zvukových dokumentov pre zdravotne znevýhodnených
• MVS - Medziknižničná výpožičná služba pre používateľov a iným knižniciam • rešeršné služby
• poskytovanie bibliografických a faktografických informácií na požiadanie
• reprografické služby z fondu knižnice
• informačné služby - regionálna bibliografia, internet, on-line katalóg
• metodické služby - obecným úradom a obecným knižniciam
• organizácia informačno- vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

Knižnično-informačné služby poskytované na Pobočke JUH:
• výpožičné - absenčné (domov), prezenčné (v knižnici)
• rezervácia knižničných dokumentov, informačné služby
• predĺženie výpožičnej lehoty
• organizácia informačno- vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

Úsek beletrie

Úsek náučnej literatúty

beletria-min
naucna-min

Úsek literatúry pre mládež

Úsek detskej literatúry

mladez-min
detske-min
 

Študovňa

 
 
 
studovna-min
 

História

Na území mesta Rožňava pôsobilo niekoľko občianskych spolkov, ktoré mali knižnice pre svojich členov. Zlúčením fondov knižníc týchto spolkov vznikla v roku 1929 rožňavská verejná knižnica, ktorá nepracovala pravidelne.
 • Rok 1951 – Rada ONV v Rožňave dala dňa 30.3.1951 súhlas na zariadenie Okresnej ľudovej knižnice v Rožňave, a to zlúčením verejnej knižnice MNV so štátnou doplňovacou knižnicou a putovnými knižnicami. 12.1951 bola slávnostne otvorená s knižničným fondom 3500 zväzkov.
 • Rok 1955 – získala titul Vzorná ľudová knižica, patrilo k nej 52 obcí v ktorých sa postupne vytvárali obecné knižnice.
 • Rok 1959 – Okresná knižnica v Rožňave sa stala strediskom metodickej, bibliografickej, informačnej a medziknižničnej výpožičnej služby v rámci svojej územnej pôsobnosti. Vydaním nového Knižničného zákona č.53/1959 sa vytvára Jednotná sústava knižníc.
 • Rok 1963 – Knižnica na Námestí baníkov č.8 v Rožňave rozvíja svoju činnosť, kde jej bolo pridelených 7 miestností so samostatnou študovňou. Vytvára sa samostatné Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry,  ako jedno z prvých    oddelení na Slovensku.
 • Rok 1968 – budovanie strediskového systému – vytvára sa 11 strediskových knižníc so 67 pobočkami a 9 samostatnými miestnymi ľudovými knižnicami, širokej verejnosti bola sprístupnená Pobočka Vargove pole v Rožňave
 • Rok 1975 – otvorením samostatného Oddelenia politickej a náučnej literatúry na Námestí baníkov 22 v Rožňave sa rozširuje práca s touto literatúrou a vylepšujú sa priestorové podmienky
 • Rok 1978 – knižnicu navštívili popredné osobnosti svetového knihovníctva – účastníci 44. kongresu IFLA
 • Rok 1982 – Okresná knižnica v Rožňave, ako tretia knižnica v kraji zriaďuje októbra hudobné oddelenie  na sídlisku Podrákoš v jednej bytovej bunke.
 • Rok 1987 – sťahovanie výpožičných priestorov z Námestia baníkov 8 do priestorov do budovy na Námestie baníkov 22 .Pobočka Juh rozširuje svoje priestory a činnosť s celodennou prevádzkou.
 • Rok 1990 – sťahovalnie3 oddelení – hudobné, oddelenie pre deti a mládež a oddelenie krásnej literatúry na ulicu akademika Hronca 9
 • Rok 1993 – začalo s automatizovaným spracovaním knižničného fondu Okresnej knižnice
 • Rok 1996 – 1.7.1996 sa knižnica stáva súčasťou Gemerského kultúrneho centra v Rožňave.
 • októbra 1996 –  premenovanie Okresnej knižnice v Rožňave na Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave
 • Rok 1999 – januára sa výpožičné služby  začali realizovať prostredníctvom knižnično- informačného systému Libris .
 • 1.4.1999  získava Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave právnu subjektivitu
 • Rok 2000 – 2003 – rekonštrukcia budovy pre potreby knižnice
 • Rok 2003 – všetky oddelenia knižnice z 3 budov sa presťahovali do novej zrekonštruovanej budovy na ul. Lipová 3, kde dodnes poskytujú svoje výpožičné a informačné služby pre širokú verejnosť